BMETE11MF02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratórium KF
A tárgy angol címe: 
Physics Laboratory
A tárgy rövid címe: 
FizikaLaborKF
0
0
6
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mihály György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A laboratóriumi témakörök szakirányt nem választó hallgatóknak: szupravezetés (kritikus mágneses tér, perzisztens áram, Josephson-effektus);
infra- és Raman-spektoszkópia (fémek Drude-spektruma, Fano-rezonancia, a C60 molekularezgései); nanofizika (kvantum-Hall jelenség, vezetőképesség-kvantálás, atomi transzmissziók mérése); töltéssűrűség hullámok (nemlináris jeleségek, dielektromos relaxáció); mágneses optikai Kerr-effektus (mágneses félvezetők mágnessége).
Az alkalmazott fizika szakirány hallgatói a következő témakörökkel foglalkoznak:
üvegszálak, hullámvezetők, lézerdióda tulajdonságai, diffrakció és optikai jelfeldolgozás,akusztooptikai szűrő, CD lemezjátszó, ellipszometria és vékonyrétegek, optikai átviteli függvény és interferometria, holografikus adattárolás, elektronmikroszkópia és elektronlitográfia, anódos oxidréteg növesztés, oxid rétegek vizsgálata XPS-sel, gyémánt réteg növesztés CVD-vel.
A nukleáris technika szakirányban a hallgatóknak az alábbi mérésekből kell 12-t elvégezni: neutronfluxus eloszlások mérése, spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában, termikus neutronfluxus meghatározása aktivációs módszerrel, neutronabszorbensek reaktivitás-
értékességének mérése, üregeffektus mérése, termikus neutronok diffúziós hosszának mérése, későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása, mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron, termikus neutronfluxus mérése repülési idő módszerrel, neutrondózis meghatározása néhány csoportos neutronspektrum mérés alapján, neutronaktivációs analízis, nukleáris detektorok
paramétereinek vizsgálata, különböző anyagok neutron- és - védelmi tulajdonságainak vizsgálata, szabályzórúd kalibrálása szubkritikus
rendszeren, Feymann-alfa mérés, 235 U és 238 U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján, mérések reaktorszimulátoron, prompt gamma aktivációs analizis, jelalak diszkrimináció (PSD) vizsgálata, Mössbauer effektus mérése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kijelölt mérések elvégzése, jegyzőkönyyvek beadása
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://dept.phy.bme.hu/education/szilfiz_labor.html
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
60
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mihály György
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: