BMETE12AF25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Fundaments and Applications of Materials Science
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Réti Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
bevezető fizika, kémia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A TTK Fizika BSc képzés kötelezően választható tárgya, illetve szabadon választható tárgy (VIK, VBK, GPK…).
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja a modern anyagtudományi alapismeretek elsajátítása és alkalmazása fizika és a mérnöki tudomány különböző ter ületein. Tárgyalt tématerületek:
Anyagtudomány és mérnöki tevékenység. Modern anyagok, a velük szemben támasztott követelmények. Az első és másodrendű kötőerők szerepe az anyagok tulajdonságaiban.
A termikus folyamatok jelentősége, termodinamika, termokémia, Hess tétel, Born-Haber ciklus. Kémiai potenciál, egyensúlyi állandó. Reakciósebességi egyenletek. Arrhenius és Eyring egyenlet.
A kristályhibák jelentősége a gyakorlatban, pl. az elektromos és mechanikai tulajdonságokban. A kristály hibahelyeinek egyens úlyi koncentrációja. Érzékelők a mérnöki tudományban. Alapelvek, fizikai és kémiai szenzorok. Nyomásérzékelők, hőmérők, nyúlásmérő bélyegek, mágneses
érzékelők.
Roncsolásmentes anyagvizsgálat. Ultrahangos repedésvizsgálat, röntgenvizsgálat, mágneses elveket használó vizsgálatok. Konkré t alkalmazási példák.
Alternatív energiaforrások és energiahordozók; a kérdéskör ellentmondásai. Hidrogéngazdaság, bioetanol. Tüzelőanyag cellák, mint folyamatos áramforrások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az előadások 70%-án.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tisza M.: Az anyagtudomány alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008
P.W.Atkins, Fiziai-kémia, Tankönyvkiadó, 2002
W.D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering, An Introduction, John Wiley and Sons Inc., 6th edition, 2003
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
4
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Réti Ferenc
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: