BMETE12AF30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Végeselem modellezés COMSOL környezetben
A tárgy angol címe: 
Finite Element Modeling with COMSOL environment
3
1
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
dr. Barócsi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
függvényanalízis, fizika,számítógépes ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus BSc Szak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat megismertesse a numerikus modellezési módszerek mérnöki szempontból fontos vonat kozásaival. Elsősorban a modellalkotás, az eredmények értelmezése és ellenőrzése, valamint a következtetések helyes levonása a cél; másodsorban az adott
módszerhez(FEM) és szoftverhez (COMSOL) köthető egyedi jelenségek(hálózás, alakfüggvények, megoldók) kezelése.
1. Fizikai problémák megfogalmazása - modellalkotás(a. alapfogalmak - differenciálegyenletek, peremfeltételek, stb. b. modelltérfogat, távoli peremek, elhanyagolások c. modell pontosságának becslése, meghatározó hibaforrás, tűrésezés d. időbeli viselkedés, statikus, tranziens, periodikus és kváziperiodikus esetek) 2. Eredmények ábrázolási lehetőségei(a. 1D adatok ábrázolása b. Skalárterek ábrázolása c. Vektorterek ábrázolása) 3. Geometria kezelése( a. 3D geometriák általános tárgyalása b. szimmetriaviszonyok, szimmetriák, antiszimmetriák, forgás- és szektorszimmetrikus c. geometriai részletek elhanyagolhatóságának vizsgálata, az elhanyagolások okozta hibák d. bonyolult (v alós) geometriák létrehozásának lehetőségei) 4. FEM alapjai(a. függő és független változók, forrástagok, fluxusok, stb. b. hálózás és alakfüggvények, e kettő kapcsolata és hatása a pontosságra és számítási c. alul és túlhatározott rendszerek) 5. Anyagok/közegek jellemzői ( a. Lineár is, nemlineáris, izotróp, anizotróp, homogén, inhomogén, idő/hőmérsékletfüggő b. Fentiek elhanyagolása által okozott hiba becslése c. Anyagkönyvtárak bemutatása) 6. Fizikai jelenségkörök ismertesése, konkrét példákon keresztül(a. Elektosztatika b. Magnetosztatika c. (áram)ve zetés d. Maxwell egyenletek e. Hőterjedés f. Inverz problémák) 7. Csatolt fizikai jelenségek bemutatása (coupled physics) (a. Joule heating b. Áramok mágneses tere c. Bimetál szál) 8. Eredmények értelmezése (a. Fizikai eredmény értelmezése (+unphysical results) b. Numerikus eredmény értelmezése (DE kielégítése) c. Hibafüggvények megfogalmazása

Követelmények szorgalmi időszakban: 
70%-os részvétel (ea+gy)2 zárthelyi2 házifeladat
Pótlási lehetőségek: 
pótZH mindig a ZH-t követő gyakorlat idejében van; legfeljebb két pótlás lehetséges
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
David Hutton: Fundamental of Finite Element Analysis
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
dr. Barócsi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME AFT
Név: 
Majoros Tamás
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME AFT
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy adatlapja PDF-ben: