BMETE12MF29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
A tárgy angol címe: 
Experimental Methods in Material Science 1
A tárgy rövid címe: 
VizsgMódszAT1
3
0
2
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hárs György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Atomfizika, Kvantummechanika, Szilárdtest fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja az anyagtudományban az anyagok jellemzésére legáltalánosabban használt módszerek elvi és gyakorlati szintű, az alkalmazási lehetőségekre is kiterjedő megismertetése. Az előadások során ismertetésre kerül a módszerek elve, a technikai megvalósítás j ellemzői, a minta
előkészítés és a mérés technikai feltételei, valamint a mérésből nyerhető információk és azok kiértékelése. Bemutatásra kerül nek gyakorlati mérési példák és az azokból nyerhető technológiai információ. A kiválasztott módszerek mindegyikéről a témával foglalkozó elismert szakember tart előadást, amihez demonstratív laborgyakorlat csatlakozik a Budapesten elérhető legmodernebb módszerek mellett.
Aktivációs analízis, SIMS, Rezgési spektroszkópiák, Infravörös spektroszkópia, Ramann spektroszkópia, Transzmissziós elektronmikroszkópia,
Elektron diffrakció, Fotoelektron spektroszkópiák (UPS, XPS), Atomi erőmikroszkópia (AFM), Alagút mikroszkópia (STM), Neutron szórás, Röntgen diffrakció, Auger Elektron Spektroszkópia

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 50%-án és a gyakorlatok legalább 70%-án, mérések előtt 10 perces beszámoló
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a feladatokra kapott osztályzatok közül a legjobb 8 külön-külön is elérje az elégségest
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
O. Brummer, J. Heydenreich, K.H.Krebs, H.G. Schneider: Szilárd testek vizsgálata elektronokkal,
ionokkal és röntgensugárzással. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Az egyes előadók által az előadásokhoz mellékelt néhány oldalas aktuális segédletek.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
70
Félévközi felkészülés órákra: 
70
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
40
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hárs György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: