BMETE15MX28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A modern fizika eredményei és alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Results and applications of modern physics
A tárgy rövid címe: 
ModernFizika
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kugler Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.08.31.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A GTK Műszaki Menedzser MSc képzésének kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Relativitáselmélet: Általános relativitáselmélet alapgondolata és néhány következménye. GPS helymeghatározó rendszer. Mechanika: az elméleti mechanika néhány elve (Lagrange, Hamilton. stb. ), Példák, alkalmazásuk
Staisztikus fizika: állapotok, átlagok, egyensúly, sokaságok, entrópia, hőmérséklet, klasszikus ideális gáz állapotegyenletei, ekvipartició tétel, Dulong-Petit törvény.
Kvantummechanika: feketetest sugárzás Planck hipotézis, fotonok, fényelektromos jelenség, Einstein fajhő, Franck-Hertz kisérlet, atomok vonalas szinképe, Bohr modell. de Broglie hullánhossz. Operátorok, Schrödinger egyenlet származtatása. Potenciál lépcső, alagút effektus, harmonikus
oszcillátor, kétatomos molekulák szinképe, hidrogén atom. Periódusos rendszer. Spin fogalma. Határozatlansági relációk. Időfüggő Schrödinger egyenlet.
Szilárdtestfizika: Kristályos szerkezetek. kristályhibák, elektronok szilárdtestekben, a sávok kialakulása, Vezetési jelenségek. Nem kristályos anyagok: folyadékkristályok, amorf anyagok szerkezete és ezek gyakorlati alkalmazásai (képernyők, Xerox másoló, napelemek, stb). Fázisváltó
anyagok, alkalmazásuk (DVD).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon történő rendszeres megjelenés
Követelmények vizsgaidőszakban: 
irásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
szóbeli megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Erostyák János es Litz József: A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó
A. Hudson and R. Nelson: Útban a modern fizikához, LSI
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kugler Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: