BMETE807410

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Válogatott fejezetek a magfizikából
A tárgy angol címe: 
Selected Topics in Nuclear Physics
A tárgy rövid címe: 
VálFejMagfizikáb
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.06.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.06.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
magfizika, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK fizikus PhD képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

– Általános összefoglaló az erős kölcsönhatásról.
– Az erős kölcsönhatás Yukawa-elmélete: skalár részecskével megvalósuló potenciál meghatározása perturbációszámítással.
– Radioaktív bomlások Fermi-elmélete, a Fermi aranyszabály alkalmazása. Alfa-, béta- és gamma-bomlás kvantummechanikai tárgyalása a Fermi aranyszabályon keresztül (átmeneti mátrixelemek, kiválasztási szabályok, megmaradó mennyiségek, relativisztikus számítások, b első konverzió).
– A magreakciók általános elmélete, S mátrix tulajdonságai, unitaritás. Proton-proton, neutron-proton szórás.
– Rezonanciák vizsgálata (közbenső maggal megvalósuló reakciók, hatáskeresztmetszetek, Breit-Wigner formula).
– Csillagok fizikája: csillagok megfigyelhető mennyiségei, tulajdonságok, Hertzsprung-Russel diagram.
– Energiatermelés csillagokban (magreakció láncok). Csillagfejlődés a virál-tétel és az állapotegyenlet ismeretében. Stabilitási kritériumok.
– Csillagfejlődés végállapotai: a neutroncsillag „vizsgálata” (neutroncsillag tömegének és sugarának meghatározása, kritikus pa raméterek, belső szerkezet).

Pótlási lehetőségek: 
pótvizsga, iv
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. M. Blatt – V. F. Weisskopf: Theoretical Niclear Physics
M. G. Bowler: Nuclear Physics
J. Németh, Zs. Regály: Fejezetek az asztrofizikából
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Kis Dániel Péter
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomenergetika Tanszék
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: