BMETE80MF15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi anyagvizsgálatok
A tárgy angol címe: 
Material Testing in Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
AtomerAnyagvizsg
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Atomerőművek
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Atomerőművek felépítése és működése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Nyomottvizes atomerőművek primer és szekunder köri főberendezéseinek ellenőrzési módszerei, vizsgálati eljárások, hibadetektálási technikák. Reaktortartály vizsgálatok. Gőzfejlesztő vizsgálati módszerek. Vizuális vizsgálati módszerek, manipulációs technikák, telemec hanika alkalmazása
atomerőművi környezetben. Speciális módszerek az alak- és mérethelyesség ellenőrzésére. Friss és kiégett fűtőelem kötegek vizsgálata (tömörség vizsgálatok, termohidraulikai ellenőrzések, tomográfiás eljárások). Radioaktív hulladékot tartalmazó konténerek vizsgálati mó dszerei. Nukleáris anyagvizsgálati módszerek (pl. radiográfia, tomográfia).
Inspection methods of primary and secondary side main equipments of PWR power plants. Testing methods, fault detecting techniques. Testing
methods of reactor pressure vessel and steam generator. Visual inspection methods, manipulation techniques, application of te lemechanics. Special methods for checking the shape- and size adequacy.
Inspection of fresh and irradiated fuel bundles (tightness testing, thermal hydraulic investigation, tomography methods). Ins pection methods for radwaste containers. Nuclear material testing methods (radiography, tomography etc.).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és/vagy szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó a megbeszélt időpontokban a hallgatók rendelkezésére ál
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
-
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: