BMETE80NE17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi szimulációs gyakorlatok
A tárgy angol címe: 
NPP Simulation Exercises
A tárgy rövid címe: 
AtomerőműviSzimulációsGyakorlatok
1
0
2
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nukleáris létesítmények, így elsősorban atomerőművek, folyamatainak szimulációjához szükséges algoritmusokkal. Egy általános Matlab bevezető után a hallgatók megtanulják, hogy hogyan lehet egyenletrendszereket és differenciálegyenleteket a Matlab segítségével megoldani. Ezt követően modelleznük kell és Matlab segítségével megoldani, majd elemezni a xenon-mérgeződés egyenleteit és a pontkinetikai egyenletrendszert. Monte Carlo szimulációs algoritmus segítségével egy nátrium-jodid szcintillációs detektorban lejátszódó folyamatok szimulációját kell elkvégezni. Atomerőművi töltettervezés folyamatát leegyszerűsítve kell modellezni, genetikus algoritmus és szimulált lehűtés segítségével.

Tudás kompetenciák:

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomerőművi folyamatok numerikus megoldási módszereivel kapcsolatban.
 • Ismeri az algoritmikus problémamegoldás alapelveit.
 • Tisztában van a Matlab alapelveivel és az alapvető Matlab utasításokkal.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a Matlab differenciálegyenlet-megoldó módszereiről.
 • Ismeri a Monte Carlo módszerek alapjait és alklamazhatósági körét.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a xenon-mérgeződés reaktorfizikai leíró egyenleteit tekintve.
 • Ismeri a pontkinetikai egyenletrendszert és megoldásáak módját.
 • Tisztában van az alapvető optimalizációs algoritmusok működésével.
 • Ismeri a folyamatok szmulációja során kapott eredmények megjelenítésének vizualizációs eszközeit.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a szimuláció eredényének értékelésével, elemzésével kapcsolatban.
Képesség kompetenciák:
 • Alkalmazza az atomerőművi folyamatok numerikus megoldási módszereit.
 • Használja az algoritmikus problémamegoldás alapelveit.
 • Alkalmazza a Matlab alapelveit és az alapvető Matlab utasításokat.
 • Használja a Matlab differenciálegyenlet-megoldó módszereit.
 • Alkalmazza a Monte Carlo módszerek alapelveit és algoritmusait.
 • Alkalmazza a xenon-mérgeződés reaktorfizikai leíró egyenleteit.
 • Használja a pontkinetikai egyenletrendszert és megoldásáak módját.
 • Elemzi az alapvető optimalizációs algoritmusok működését.
 • Elemzi az alapvető optimalizációs algoritmusok működését.
 • Használja a folyamatok szimulációja során kapott eredmények megjelenítésének vizualizációs eszközeit.
 • Átfogóan elemzi az elvégzett szimuláció eredényét.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti a neutron- és gammatraszport számítási módszerekkel kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök, Monte Carlo és determinisztikus transzportprogramok használatára.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két projekt jellegű részteljesítmény értékelés.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Beadott és elfogadott részteljesítmény értékelés a jobb eredmény elérése érdekében a pótlási időszak végéig ismételten benyújtható
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II/1-4. Műegyetemi Kiadó, 2005. Budapest. ISBN 963 420 514 3
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
69
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs