BMETE80NE28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Csoportos projektfeladat
A tárgy angol címe: 
Team Project Work
A tárgy rövid címe: 
CsoportosProjektfeladat
0
0
4
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tantárgy célja egy adott projektfeladat kis csoportban történő előkészítése, kidolgozása és kivitelezése. A projektfeladat többek között lehet egy választott speciális nukleáris mérés műszaki előkészítése és mérnöki tervezése, a szükséges számítások, mérések, kísérletek, illetve méréstechnikai feladatok végzése, kiértékelése, valamint a vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítése. Szintén készíthető olyan komplex projektfeladat, ami több szak vagy szakirány hallgatóinak együttműködését igényli. A hallgatók 2-4 fős csoportokban dolgoznak. Az adott félév aktuálisan elvégezhető projektfeladatait a tárgyfelelős írja ki a hallgatók számára, bevonva más oktatókat, vagy akár külső szakembereket is.

Tudás kompetenciák:

 • Átlátja egy projektfeladat megoldásához szükséges lépéseket.
 • Azonosítja a projektfeladat során alkalmazandó módszereket, technológiákat.
 • Összehasonlítja egy projektfeladat megoldásának különböző lehetőségeit.
 • Tájékozott az adott projektfeadat elvégzéséhez szükséges mérnöki módszerek területén.
 • Ismeri a nukleáris mérnöki szakma vonatkozó területének módszereit és legfontosabb lépéseit.
 • Rendelkezik a szükséges nukleáris technikai ismeretekkel.
 • Ismeri az oktatóreaktor alkalmazandó szabályzatait, a kísérlettervezés különböző módszereit.
 • Ismeri a különböző, a nukleáris területen alkalmazott mérési és vizsgálati eljárásokat és eszközöket.
 • Ismeri a vizsgálatok során mért mennyiségek statisztikai kiértékelési módszereit.
 • Birtokában van a műszaki dokumentációkészítés alapvető elvárásainak.
 • Ismeri az eredmények bemutatásához, szóbeli előadásához szükséges módszereket.
 • Birtokában van az eredmények bemutatásához, szóbeli előadásához szükséges előadási technikáknak.
 • Azonosítja a csoportmunka legfőbb eszközeit és módszereit.
 • Átlátja a csoport tagjaival való kommunikáció, munkamegosztás és számonkérés módszereit.
Képesség kompetenciák:
 • Képes meghatározni egy projektfeladat megoldásához szükséges lépéseket.
 • Képes kiválasztani egy projektfeladat megoldásához szükséges módszereket, technológiákat.
 • Képes értékelni és összehasonlítani egy projektfeladat különböző megoldási lehetőségeit.
 • Alkalmazza az adott projektfeladat megoldásához szükséges mérnöki módszereket.
 • Alkalmazza az adott projektfeladat megoldsához szükséges nukleáris mérnöki módszereket.
 • Alkalmazza a szükséges nukleáris technikai ismereteket.
 • Előkészíti a kísérletek elvégzéséhez szükséges műszaki hátteret, mérési rendszert.
 • Alkalmazza az adott projektfeladat elvégzéséhez szükséges mérési, vizsgálati módszereket.
 • Alkalmazza az adott projektfeladat elvégzéséhez szükséges mérési, vizsgálati módszereket.
 • Képes kiértékelni a kísérletek, vizsgálatok során mért adatokat.
 • Képes elkészíteni a projektfeladathoz szükséges műszaki dokumentációt.
 • Megtervezi az eredményeket bemutató, szemléletes prezentációt.
 • Jól érthető előadásban szóban értékeli a projektmunka során elért eredményeit, a felmerülő kérdésekre válaszol.
 • Eredményesen használja a csoportmunka eszközeit, módszereit.
 • Hatékonyan alkalmazza a csoport tagjaival való kommunikáció, munkamegosztás és számonkérés módszereit.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti a projektek megvalósításával kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
 • Figyelemmel követi a társadalmi, gazdasági és politikai rendszerben bekövetkező változásokat.
 • Eredményeit a szakmai szabályainak megfelelően publikálja.
 • Véleményét és nézeteit másokat nem sértve közzéteszi.
 • Fogékony a projektben résztvevő további hallgatók véleményére.
 • Rendszerbe szervezi a projekt munkacsoport egyes tagjainak eredményeit.
Önállóság és képesség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Elkötelezett a rendszerelvű gondolkodás és problémamegoldás elvei és módszerei iránt.
 • Felelősséget érez a projekt munkacsoport hatékony és eredményes munkájáért.
 • Elkötelezett a szakmai értékek figyelembe vétele és a szabályok betartása tekintetében.
 • Kritikával illeti mind saját, mind mások eredményeit.
 • Ellenőrzi a projekt megvalósítása során a csoport által elért eredményeket.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kis csoportban kidolgozott projektfeladat.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz az adatlap kitöltése során még nem áll rendelkezésre könyv vagy jegyzet, annak legkorábbi megjelenési ideje 2020.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
90
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs