BMETE80NEDB

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka-készítés B
A tárgy angol címe: 
Thesis Creation B
A tárgy rövid címe: 
DiplomamunkaKészítésB
0
12
0
f
Kredit: 
15
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A Diplomamunka-készítés A és B a 30 kredit értékű diplomatervezés két félévre elosztott tárgyai. Tetszőleges sorrendben, akár azonos félévben is felvehetőek. A másodikként felvett (általában „B”) tárgy során a hallgató - a témavezető irányításával - önállóan befejezi és beadja a diplomamunkáját. Ennek első lépése a diplomatervezés feladatkiírásának aktualizálása a témavezető segítségével (határideje a szorgalmi időszak 4. hete). Az aktualizált feladatkiírás formai ellenőrzését és szakmai jóváhagyását a tárgyfelelős (megbízottja) végzi. A mindenki által aláírt feladatkiírást és a diplomamunka 60-100 oldalas végső verzióját legalább 2 nyomtatott (1-1 kemény- és puhakötésű) példányban valamint elektronikusan (szerkeszthető (docx) és pdf) be kell adni a szorgalmi időszak végéig. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele a feladatkiírás és a dolgozat határidőre való beküldése, míg elégséges feltétele a témavezető által a tárgy felelősének (megbízottjának) megküldött érdemjegy javaslat.

Tudás kompetenciák:

 • A témavezetője segítségével megnevezi a nukleáris terület egy választott szegmenséről írandó diplomamunka aktualizált feladatkiírás fő tartalmi elemeit.
 • Témavezetője segítségével leírja a nukleáris terület egy választott szegmenséről írandó diplomamunka főbb feladatait a feladatkiírásban.
 • A képzése során elsajátított ismeretek segítségével összegyűjti a diplomamunka befejezéséhez szükséges további ismereteket.
 • Előzetes ismeretei segítségével rendszerezi az irodalom átolvasása során szerzett új ismereteket.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amely szükséges az átnézett szakirodalom elemzéséhez.
 • Tisztában van azokkal a nukleáris ismeretekkel, amely szükséges a feladatkiírásban szereplő feladatok megfelelő színtű elvégzéséhez.
 • Megnevezi a felmerülő kihívásokat, amelyek a feladatkiírástól való eltérést vagy a feladatok körének bővítését igényelnék.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amely segítségével hatékonyan konzultál a témavezetőjével.
 • Az előismeretei segítségével összefoglalja a diplomamunkája kivonatát legalább 5 A4-es oldal terjedelemben.
 • Rendelkezik azzal a tudással, amellyel szükség esetén javaslatot tesz a feladatkiírás módosítására.
 •  feltétele a témavezető által a tárgy felelősének (megbízottjának) megküldött érdemjegy javaslat.
Képesség kompetenciák:
 • Megfelelően értelmezi a feladatkiírásban szereplő feladatokat.
 • Meghatározza a feladatkiírásban részletezett feladatok elvégzésének helyes sorrendjét.
 • Azonosítja a diplomamunkája helyes elkészítéséhez még átnézendő szakirodalom körét.
 • Leírja a szakirodalomban talált vonatkozó ismereteket a diplomamunkájában.
 • Elemzi az átnézett szakirodalmat a korábban tanultak fényében.
 • Az eddigi tanulmányai során elsajátított nukleáris ismereteket alkalmazza a diplomamunkája kidolgozása során.
 • Megfelelően kezeli a felmerülő olyan kihívásokat, amik a feladatkiírástól való eltérést vagy a feladatok bővítését igényelné.
 • Munkája során előkészíti az átnézett szakirodalom, vagy elvégzett elemzés eredményeit a témavezetőjével folytatott konzultációk hatékonnyá tétele érdekében.
 • Munkája során előkészíti az átnézett szakirodalom, vagy elvégzett elemzés eredményeit a témavezetőjével folytatott konzultációk hatékonnyá tétele érdekében.
 • Vázolja a diplomamunkája kivonatát legalább 5 A4-es oldal terjedelemben.
 • Javaslatot tesz a témavezetőjének a diplomamunka feladatkiírás módosítására, amennyiben annak szüksége felmerülne.
Attitűd kompetenciák: 
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során a témavezetőjével és konzulensével, valamint szükség szerint hallgatótársaival.
 • A diplomamunka elkészítése során elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Folyamatosan együttműködik témavezetőjével, konzulensével, adott esetben hallgatótársaival a diplomamunkája kidolgozása során.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott és önálló döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az energiagazdálkodás problémái, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tárgy teljesítésének feltétele a diplomakiírás és a dolgozat határidőre történő elkészítése.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tantárgyhoz nincs speciális jegyzet.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
168
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
166
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
109
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
450
Ellenőrző adat: 
450
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
Egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs