BMETE90AX15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika A3 környezetmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics A3 for Environment Engineers
A tárgy rövid címe: 
MatA3KörnyMérn
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mat A2a
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fritz József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.12.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, komplex aritmetika, egy- és többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Vegyészmérnöki Kar Környezetmérnök alapképzésének kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek. A megoldás létezése és egyértelműsége. A legegyszerűbb típusok megoldási módszerei. A Peano- egyenlőtlenség. Egzakt differenciálegyenletek. Másodrendű egyenletek. Peremérték feladatok. Laplace-transzformáció. Alapvető tulajdonságok. A
konvolúció-tétel. Alkalmazás differenciálegyenletek megoldására. Lineáris rendszerek. Állandó együtthatós egyenletek megoldási módszerei. Alkalmazások. Numerikus módszerek. Az Euler-sor módszer. A Taylor-sor módszer. Inverz feladatok. Parciális differenciálegyenletek. Első- és másodrendű egyenletek. A hővezetés egyenlete, hullámegyenlet. Reakció-diffúzió egyenletek. Matematikai programcsomagok alkalmazási
lehetőségei differenciálegyenletek vizsgálatánál. A tárgyban emelt szintű vizsga tehető szóban. Ennek témakörei: kémiai, fizikai és biológiai
alkalmazások, a stabilitáselmélet elemei. Részletes tájékoztatás a félév elején. A tárgyhoz heti 2 óra fakultatív gyakorlat tartozik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
ZH-k megírása min. 40%-os eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és/vagy szóbeli vizsga; osztályzat kialakítása: max 50% zh-k eredménye, min 50% vizsga eredmény.
Pótlási lehetőségek: 
A félévközi zárthelyik a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolhatók.
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth-Simon: Differenciálegyenletek (Typotex, Bp., 2005)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
22
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Matematika Intézet, Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: