BMETEAOMsMVOIR-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Variációszámítás és optimális irányítás
A tárgy angol címe: 
Calculus of Variations and Optimal Control
A tárgy rövid címe: 
VariációszámításÉsOptimálisIrányítás
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis és Operációkutatás Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kolumbán József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
analízis, optimalizálás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc képzések kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés az optimális irányítási problémákba.
Néhány példa variációs problémákra.
Az optimalitás szükséges feltétele: az Euler-Lagrange egyenletek.
Különbség a rögzített és a változó végpontú esetek között.
Hamiltoni dinamika.
Variációs problémák megkötésekkel.
Elégséges feltételek az optimalitáshoz.
Szakaszonként folytonosan differenciálható görbék és a Weierstrass-Erdmann feltételek.
Optimális irányítás és a Pontryagin-féle maximum elv.
Dinamikus programozás: diszkrét motiváció és értékfüggvény.
Hamilton-Jacobi-Bellman egyenlet.
Visszacsatolásos vezérlés és elégséges feltételek az optimalitáshoz.

Introduction to optimal control problems.
Some examples of variational problems.
Necessary conditions for optimality: the Euler-Lagrange equations.
Difference between fixed- and variable-endpoint cases.
Hamiltonian dynamics.
Variational problems with constraints.
Sufficient conditions for optimality.
Piecewise continuously differentiable curves and Weierstrass-Erdmann conditions.
Optimal control and Pontryagin's maximum principle.
Dynamic programming: discrete motivation and value function.
Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
Feedback control and sufficient conditions for optimality.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
ZH-k teljesítése. Órákon való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsgajegy az írásbeli vizsga és a félévközi teljesítmény alapján.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
D. Liberzon: Calculus of Variations and Optimal Control Theory: A Concise Introduction, Princeton Univ. Press, 2012.
L. C. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory, University of California, Berkeley 2010.
Gyurkovics Éva: Optimális irányítások, Typotex, 2011.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kolumbán József
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis és Operációkutatás Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Andai Attila