Fizikus mesterképzési (MSc) szak részletes tájékoztató

A vezető külföldi műszaki egyetemekhez hasonlóan a BME Természettudományi Kara is indít fizikus mesterképzési (MSc) szakot. A fejlett világban megfigyelhető a természettudományos végzettségű szakemberek iránti igény növekedése, amit Magyarországon is felismertek. A fizikusok, akik a műszaki és természettudományok alapját képező fizikán kívül széleskörű matematikai, számítástechnikai, méréstechnikai ismeretekkel rendelkeznek, valamint elsajátítják a problémamegoldás hatékony módszereit, a kutatásban és a fejlesztésben igen jól megtalálják a helyüket. A kutatóintézetektől a multinacionális vállalatokig és a kisvállalkozásokig, de még a pénzügyi világban is nagy az érdeklődés a diplomás fizikusok iránt.

A BME Természettudományi Karának (TTK) Fizikus Mesterképzési (MSc) szakát a Kar két intézete, a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet gondozza. A Fizikai Intézetben a kísérleti és elméleti szilárdtestfizika, az optika, a felületfizika és a komplex rendszerek területén nemzetközi mércével kiemelkedő műhelyek működnek. A Nukleáris Technikai Intézetben kiemelkedő színvonalúak a reaktorfizikával, a termohidraulikával, a fúziós technológiával, a radiokémiával, valamint a sugár- és környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások, és itt működik az ország egyetlen oktatóreaktora is. A négy szemeszteres (120 kreditpontos) mesterszak a kutatóműhelyek tapasztalataira, az ott dolgozó kiváló oktatókra épül. A képzés szorosan kapcsolódik a nemzetközi együttműködésekben végzett projektekhez, így lehetőség van külföldi részképzésre is.

A mesterszintű diploma feltétele középfokú C típusú állami nyelvvizsga angol nyelvből. A BME hallgatóinak nyelvtanulását biztosítja a Nyelvi Intézet. A BME az államilag finanszírozott nappali hallgatói számára különböző nyelvekből, négy különböző szinten 2 féléven át heti négy órás képzésben térítésmentesen nyelvoktatást biztosít. A nyelvi képzést a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók is igénybe vehetik.

Szakosodás

A BME TTK Fizikus MSc szak tanterve a kifutó ötéves mérnökfizikus képzés legjobb hagyományait kívánja követni és kiegészíteni a kétszintű képzés új lehetőségeivel. A szakon három irányban lehet szakosodni.

A kutatófizikus iránynak megfelelő képzésben a hallgatók elsősorban a kvantumrendszerek fizikája, a statisztikus fizika és a szilárdtestfizika területén szereznek mélyreható elméleti és kísérleti ismereteket.

Az alkalmazott fizika szakirányt választók elmélyülhetnek az anyagtudomány, a felület- és vékonyrétegfizika, az optika, az optoelektronika, a lézerfizika és a fényforrások témakörében.

nukleáris technika szakirány a mag- és neutronfizika, a reaktorfizika, az atomerőművek termohidraulikája és biztonsága, a fúziós technológia, az újgenerációs atomerőművek, a nukleáris méréstechnika, a radioizotópok alkalmazásai és a környezeti sugárvédelem témakörében nyújt országosan egyedülálló módon ismereteket.

mintatanterv,  szakirányok tantárgylistája )

Mit nyújt a fizikus mesterdiploma?

A fizikus MSc diploma megfelel a korábbi, ötéves képzés okleveles fizikus képesítésének. Újdonság, hogy a nevesített szakirányok fel lesznek tüntetve a diplomában, ami a gyakorlati területeken helyzeti előnyt jelenthet. A mesterdiplomával hasznosítani lehet a megszerzett fizikai, műszaki, elektronikai, anyagtudományi, nukleáris ismereteket, a méréstechnikai, modellalkotási és számítástechnikai tapasztalatokat. El lehet helyezkedni iparvállalatok kutató-fejlesztő részlegeitől kezdve a modern orvosi műszereket felhasználókig számos területen. A Fizika Doktori Iskola nyitva áll valamennyi szakirány végzettjei előtt és a kutatóintézetek is várják a fizikusokat.

Kik jelentkezzenek?

A fizikus mesterszakra természetes a belépés a fizika alapszak (BSc) elvégzése után. A hároméves fizika alapszak valóban csak az alapokat tudja lerakni; ahhoz, hogy valaki igazi fizikusi munkát tudjon ellátni, szükséges a mesterszak elvégzése. Ugyanakkor várjuk olyan mérnöki BSc oklevéllel rendelkező hallgatók jelentkezését is, akik a hogyan? mellett a miért?-re is kíváncsiak, akiket érdekelnek a különleges kutató-fejlesztői feladatokkal járó kihívások. Elsősorban ilyen villamos-, gépész-, energetikai- és vegyészmérnöki BSc végzettséggel rendelkező hallgatók jelentkezésére számítunk. A felvételhez szükséges előképzettséget, amely igazodik a mérnöki BSc képzések követelményrendszeréhez, a felvételi eljárás rögzíti. Az MSc képzés során lehetőség van felzárkóztató tárgyak felvételére is. Fontos, hogy a hallgatók már a felvételkor válasszanak a különböző szakirányok közül.

A felvételi eljárás 

A felvételi eljárás során a BME Felvételi Szabályzatának megfelelően tanulmányi, felvételi és többletpontok szerezhetők. A jelentkezők felvétele az így kialakult rangsor alapján dől el. A tanulmányi pontokat a korábbi, tipikusan a BSc képzés súlyozott tanulmányi átlagának megfelelően kapják a jelentkezők, a felvételi pontokat a Felvételi Bizottság a korábbi tanulmányokhoz, illetve a szakdolgozathoz illeszkedő felvételi beszélgetés alapján határozza meg, míg többletpontok a belépéshez szükséges diploma megszerzésén túlmutató, dokumentált, a felvételi szabályzatban meghatározott tevékenységért adhatók.

részletes tájékoztató

További információ

TTK Dékáni Hivatal (1)463-3757 vagy (1)463 1919

Fizikai Intézet: www.phy.bme.hu

Nukleáris Technikai Intézet: www.reak.bme.hu