Oklevélben nem nevesített szakirány tájékoztatója

Az oklevélben nem nevesített szakirány a hagyományos kutatófizikus képzésnek felel meg. Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akiknek az érdeklődése az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és/vagy elméleti értelmezésére irányul.   A szakirány alapkutatási orientációjából következik a kisebb mértékű specializáció, amely a megszerzett tudás szélesebb körű felhasználását teszi lehetővé. A képzés jellegéből adódóan nagy hangsúlyt kap a problémamegoldó képesség fejlesztése a jelenség értelmezésétől kezdve a modellalkotáson keresztül az eredmények kritikai értékeléséig. 
A szakirány az első félévtől kezdve korszerű és széleskörű ismereteket kínál a szilárdtestfizika, a statisztikus fizika és a kvantumrendszerek fizikája témaköréből. Kötelezően választható tárgyait modern témaválasztás, és a napjainkban folyó alapkutatásokban alkalmazott kísérleti és elméleti módszerek ismertetése jellemzi. A szakirány kötelezően választható tárgyainak listája kreditértékekkel együtt itt érhető el.

A szakirányt választók a 2. félév végén elméleti fizika szigorlatot tesznek. Az MSc képzésben résztvevők már az első félévben szakirányuknak megfelelő Fizikai laboratóriumi méréseket végeznek, majd a második félévtől kezdve az Önálló laboratórium, illetveDiplomamunka tantárgyak kertén belül egyre növekvő kreditszámban diplomamunkájuk elkészítésén dolgoznak. A szakirány diplomamunka témái nemcsak a Fizikai Intézetben folyó hazai vagy nemzetközi kooperációban végzett alapkutatási feladatokhoz kapcsolódnak, hanem széles merítést kínálnak az MTA megfelelő kutatóintézeteinek témáiból is. A végzett fizikusok elhelyezkedési lehetőségei az utóbbi évtized tapasztalatai alapján kiválóak, nagy az érdeklődés irántuk mind a kutatóintézetek, mind pedig a gazdasági élet legkülönbözőbb szereplői részéről. 

Természetesen lehetőség van a tanulmányok folytatására, PhD fokozat megszerzésére is a Fizika Doktori Iskola keretében, elsősorban a kondenzált anyagok fizikája tudományszakon.