Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika A3
2. A tárgy angol címe Physics A3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX02 Matematika A2 BMETE15AX02 Fizika A2
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kugler Sándor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.07.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematikai analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Gépészmérnök BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Termodinamika statisztikus fizikai alapjai. Alapfogalmak. 2. Statisztikus fizika, valószínűségszámítás alapfogalmai. 3. Sok részecskéből álló rendszerek jellemzése. Mikroállapotok megszámlálása. 4. Ideális gáz, a részecskék sebességeloszlása. Boltzmann-eloszlás. 5. Statisztikus hőmérséklet. Folyamatok iránya. Entrópia. 6. A fény. A relativitás elmélet alapjai. 7. Relativitás elmélet. Tömeg-energia ekvivalencia. Maghasadás, magfúzió. 8. Atomfizika. Feketetest sugárzása. Planck-hipotézis. Fotonok. Fényelektromos jelenség. de Broglie-hullám. 9. Atomok vonalas színképe. Franck–Hertz-kísérlet. Bohr-modell. 10. Operátorok. A Schrödinger-egyenlet. Hullámfüggvény jelentése. 11. Harmonikus lineáris oszcillátor. A H atom. Periódusos tábla. 12. Szilárdtestfizika. Szilárdtestek fajhője, ennek hőmérsékletfüggése. 13. Elektronok szilárdtestekben. Sávok kialakulása. Szigetelők, félvezetők, jó vezetők, szupravezetők. 14. Félvezetők fontosabb alkalmazásai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább70%-án való részvétel vizsga-
időszakban
Írásbeli vagy szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Erostyák J., Litz J.: A fizika alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
A. Hudson, R. Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI Oktatóközpont, Budapest
Fizika 2 (szerk. Holics L.), Műszaki Könyvkiadó, Bp, Kugler S.: Segédanyagok a Fizika A3 című tárgyhoz (internet)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
18
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kugler Sándor
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László