Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Magnetohidrodinamika alacsony dimenziós rendszerekben
2. A tárgy angol címe Magnetohidrodynamics in low dimensional systems
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szunyogh László beosztása tanszékvezető
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.09.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.12.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
vektorszámítás, differenciálegyenletek, elektrodinamika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja megismertetni a hallgatókat az elektromosan vezető folyadékok, plazmák makroszkopikus viselkedését leíró elmélettel. Az elmélet felépítése után az 1 és 2 dimenziós rendszerek tanulmányozása bemutatja majd az elmélet hatékonyságát és az ezekben a r endszerekben lezajló rendkívül komplex folyamatokat. Részletes tematika: Alapok: Az ideális MHD egyenletek rendszere, az elmélet érvényességi határai; Az egyenletek konzervatív ala kja, megmaradási mennyiségek az ideális MHD-ban; Az MHD erőoperátor és tulajdonságai, spektrál analízis; Az energia egyenlet; Peremfeltételek az MHD-ban 1-D konfigurációk: Hosszú, egyenes plazmafonal Hullámok terjedése: drift hullámok, Alfvén-módusok; Theta-pinch, Z-pinch, csavar-pinch; Egyensúly és stabilitás; Suydam-kritérium; Kruskal- Safranov-kritérium 2-D konfigurációk: Axiálszimmetrikus toroidális rendszerek Fluxus-koordináták; Hullámok terjedése: TAE-módusok; Grad-Safranov egyenlet; Egyensúly és stabilitás; Mercier-kritérium
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
előadások látogatása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
előzetes egyeztetés után
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J. Freidberg:Ideal Magnetohydrodynamics
D. Biskamp: Nonlinear magnetohidrodynamics
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Veres Gábor
tudományos főmunkatárs
Kfki Rmki
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László