Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nyelvi olvasószeminárium 1
2. A tárgy angol címe Reading Seminar in Psycholinguistics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE47MC05 Pszicholing
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Babarczy Anna beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.03.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.04.23.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Pszicholingvisztikai alapismeretek, kísérleti pszichológia módszertan
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja a pszicholingvisztika és kísérleti nyelvészet kurrens témáinak megvitatása a magyar és nemzetközi szakirodalom új elméleteinek és eredményeinek tükrében. Minden szemszeterben az akkor legrelevánsabb témában hirdetjük meg a kurzust. Lehetséges témakörök: 1. A nyelvelsajátítás elméleti vitái, 2. A nyelvelsajátítás és implicit tanulás, 3. Specifikus nyelvi zavar. 4. A nyelvi és a végrehajtófunkciók kapcsolata, 5. A pragmatikai kompetencia fejlődése, 6. Skaláris implikatúrák, 7. A metafora elmélet kísérleti eredményei, 8. Klinikai pragmatika, 9. Nyelvfeldolgozás modelljei, 10. Többértelműség, 11. A nyelvfejlődés korpusznyelvészeti vizsgálata, 12. A nyelvfejlődés szá mítógépes modelljei, 13. A pragmatikai kompetencia számítógépes modelljei. 14. Beszédprodukció. 15. Nyelvevolúció. The course discusses current issues in psycholinguistics and experimental linguistics through the analyisis of current theore tical and empirical papers in the Hungarian and international literature. Each semester, the most topical issue will be chosen. Topics to choose from include 1. Theoretical debates in language acquisition, 2. Language learning and implicit learning, 3. Language Specific Impairment, 4. Language and executive functions, 5. The development of pragmatic competence, 6. Scalar implicatures, 7. Empirical findings in Metaphor Th eory, 8. Clinical pragmatics, 9. Models of language processing, 10. Ambiguity, 11. Corpus analysis of child language, 12. Computer models of language acquisition, 13. Computer models of pragmatic competence. 14. Speech production. 15. Language evolution.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Referálás vizsga-
időszakban
Dolgozat, vizsgaprezentáció
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Fogadóórán, e-mailen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Évente változó tudományos közlemények
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Babarczy Anna
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
Dr. Lukács Ágnes
egyetemi docens
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály