Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika Laboratórium NT
2. A tárgy angol címe Physics Laboratory NT
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 6 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Dóczi Rita beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirány kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A félév során az alábbi választékból kerül 12 db mérés a programba, a hallgatók által választott nukleáris technika szakirány tematikájának megfelelően. 1. Neutronfluxuseloszlások mérése (makro- és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások). 2. Spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában. 3. Termikus neutronfluxus mérése aktivációs módszerrel. 4. Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése. 5.Üregeffektus mérése. 6. Termikusneutronok diffúziós hosszának mérése. 7. Későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása. 8. Mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron. 9. Neutronaktivációs analízis. 10. Nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata. 11. Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata. 12. Szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren. 13. 235U/238U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján. 14-17. Mérések reaktorszimulátoron (Reaktivitástényezők vizsgálata, reaktormegfutás tanulmányozása, egyéb, primer- szekunderköri jelenségek vizsgálata). 18. Atommagok bomlási sémájának meghatározása (n,gamma) magreakciók mérésével (MTA Izotóp Int.). 19. Mössbauer effektus mérése (ELTE TTK Atomfizika Tanszék). 20. Látogatás speciális nukleáris berendezésekkel rendelkező létesítménybe, intézetekbe (MTA ATOMKI, Debrecen, Országos Onkológiai Intézet, stb)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Mérési jegyzőkönyvek készítése vizsga-
időszakban
nincs teendő
13. Pótlási lehetőségek
Félévente egy mérési gyakorlat pótlására van lehetőség
14. Konzultációs lehetőségek
A gyakorlatvezető oktatóval történő megbeszélés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A laboratóriumi gyakorlatokhoz mérési útmutatókat adunk, amelyek tartalmazzák a vonatkozó szakirodalmi hátteret
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
50
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
46
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zsolnay Éva
tiszteletbeli egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba