Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1
2. A tárgy angol címe Chapters of High Temperature Experimental Plasma Physics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AF21 BevFúzPlazmFiz
4.2 BMETE80MF19 BevFúzPlazmFiz
4.3 BMETE155315 BevElmPlazmFiz
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pokol Gergő beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.04.10. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.04.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, a plazmafizika alapfogalmai, plazmák leírására szolgáló elméletek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc Nukleáris technika szakirány kötelezően választható tárgya a FUSENET által akkreditált fúziós képzéshez
11. A tárgy részletes tematikája
- Bevezetés a kísérleti magas hőmérsékletű plazmafizikába (Hogyan nyerhetünk energiát atommagokból: fúzió és fisszió. Fúziós folyamatok a napban és a földön: DT reakció, Lawson kritérium, hatásfok és üzemanyag elérhetőség megfontolások, inerciális mágneses fúzió. Plazmák osztályozása és bemutatása. Alap plazmafizikai fogalmak. Töltött részecskék mozgása, driftek.) - Mágneses tér toroidális berendezésekben, mágneses diagnosztikák (Mágneses tér mérése. Mágneses tér szerkezete toroidális berendezésekben. Fluxus definíciók, fluxuskoordináták. Grad Shafranow egyenlet, biztonsági faktor, béta. Alap mágneses diagnosztikák. Mágneses diagnosztikák JET és ASDEX Upgrade tokamakokon.) - Hullámok plazmákban. - Mágneses összetartás, plazma fűtés, plazma fueling, konfigurációk (Egy tipikus toroidális berendezés felépítése. Ohmikus plazma. Limiter és divertor konfigurációk. L-mode, H-mode, hibrid szenáriók.) - Instabilitások plazmákban (Instabilitások általánosságban; stabilitás, hajtóerő stb. Stabilitás fúziós plazmában. Core plazma instabilitások. Szélplazma instabilitások.) - Szél plazma diagnosztikák, plazma-fal kölcsönhatás, SOL (A plazma szél és a SOL jellemzése. Plazma - fal kölcsönhatás. Mostanában használatos falelem anyagok és ezek előnyei, hátrányai. Szél plazma diagnosztikák. ELM-ek hatása a divertorra illetve a poloidális limiterekre.) - Plazma diagnosztika: passzív spektroszkópia (A spektrum. Alapelvek: vonalas sugárzás, Doppler eltolódás és kiszélese dés, Zeeman felhasadás, felhasadás kiszélesedés. Folytonos sugárzás: fékezési sugárzás, rekombinációs sugárzás. Alap technikák: hullámhosz szelektál ás (diszperziv elemek, spektrométerek), detektorok, tomográfia. JET IR+látható amera rendszer.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladat számonkérése vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Dunai Dániel, Dr. Kálvin Sándor, Dr. Kocsis Gábor, Dr. Szepesi Tamás, Dr. Zoletnik Sándor:
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából (BME TTK egyetemi jegyzet, 2013)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kocsis Gábor
főmunkatárs
MTA WFK RMI
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs