Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai 2
2. A tárgy angol címe Magnetic Resonance and Clinical Applications 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80MF90 MágneseRezKlinAl
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Légrády Dávid beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.12.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2015.05.05
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Mágneses rezonancia képalkotás matematikája, alapvető szekvenciák, Fourier analízis, orvosi képalkotás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika specializációjának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy a Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai c. tárgy ismeretanyagára építve megismerteti a hallgatókat a mágneses re zonancia képalkotás magasabb szintű matematikai és fizikai hátterével, a gyakorlatban előforduló képalkotási hibákkal, azok javítási lehe tőségeivel, és a modalitás haladó szintű alkalmazásaival. A tárgyalandó területek: Kémiai eltolódás hatása a leképezésre és korrekciós lehetőségei (zsír szaturáció, spektrálisan szelektív gerjesztés, IR nullázás, SPSP technikák, egy- és több pontú víz-zsír szeparációs módszerek). Gyors képalkotás EPI szekvencia és változatai segítségével, spirális EPI, artefaktumok. Steady-State szekvenciák részletei, koherens és inkoherens egyensúly, RF és gradiens spoiling. Inhomogén RF tér hatása, szeletprofil, szeletkiválasztó gradiens kompenzálása. Jel/zaj arány függése a képalkotási paraméterektől, zajstatisztika valós és k-térben, kontrasztok. Parallel imaging technikák: Matematikai háttér, gyorsítási faktor, SMASH, GRAPPA, és SENSE szekvenciák.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok elkészítése vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
E. Mark Haacke et al.: Magnetic Resonance Imaging - Physical Principles and Sequence Design
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Légrády Dávid
egyetemi docenc
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs