Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Numerikus módszerek mérnököknek
2. A tárgy angol címe Numerical Methods for Engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 1 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE90AX02 Vektorfüggvények
4.2 BMETE90AX03 Vektorfüggvények
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Nagy Attila beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.04.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.07.08.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Valós egy- és többváltozós függvények deriválása, integrálása, függvénysorok, lineáris algebrai alapismeretek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc mérnökhallgatóknak (brazil hallgatóknak tervezve)
11. A tárgy részletes tematikája
A numerikus számítások alapfogalmai (hibatípusok). A metrikus terek alapfogalmai, Fixpont-tétel. Nemlineáris egyenletek iterációs módszerei és konvergenciájuk (szelő-, Newton-módszer, fokozatos közelítés). Szélsőértékproblémák (gradiens-módszer nemlineáris egyenletrendszerekre). Lineáris egyenletrendszerek (iterációs eljárás, túl- és alulhatározott egyenletrendszerek). Ortogonális rendszerek (skalárszorzás függvények esetén, Csebisev- és Legendre-polinomok). Interpoláció és approximáció (polinomokkal, ortogonális rendszerekkel). Numerikus differenciálás és integrálás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Részvétel az órákon, házi feladatok beadása, zárthelyi dolgozatok megírása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSz-nek megfelelően, az oktatóval egyeztetve
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint, dolgozatok előtt.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Későbbi kihirdetés alapján.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
6
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szép Gabriella
adjunktus
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos