Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
2. A tárgy angol címe Optical Spectroscopy in Materials Science
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 0 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Bordács Sándor beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elektrodinamika, kvantummechanika, szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya (nanotech. és anyagtudomány, kutatófizikus, optika és fotonika)
11. A tárgy részletes tematikája
Elektromágneses hullám terjedése izotróp közegekben, határfelületek, komplex válaszfüggvények, Kubo-formula, Kramers-Kronig összefüggés; atomi spektroszkópia, röntgenemissziós és -abszorpciós spektroszkópia; itineráns és sávelektronok gerjesztései, excitonok, plazmonok, színcentrumok; forgási és rezgési átmenetek, Fourier-transzformációs és Raman-spektroszkópia; Időfelbontásos spektroszkópia, pumpa-próba kísérletek; Közeltér mikroszkópia.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
      vizsga-
időszakban
szóbeli vagy írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
H. Kuzmany: Solid State Spectroscopy, an Introduction, 2nd Edition, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009.
Kamarás K.: Spektroszkópia és anyagszerkezet. Bevezetés a modern optikába V. kötet, Műegyetemi Kiadó, 2000.
M. Dressel, G. Grüner: Electrodynamics of Solids, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
42
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
36
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kamarás Katalin
kutatóprofesszor
MTA Wigner Kutatóközpont, SZFI
Dr. Kézsmárki István
egyetemi docens
Fizika Tanszék
Dr. Bordács Sándor
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András