Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mikroszkópia
2. A tárgy angol címe Microscopy
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF21 VAGY BMETE13AF04 VAGY BMETE131072 KisérletiFizika3 BMETE12AF01 VAGY BMETE12AF35 VAGY BMETE122045 Optika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12AF09
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Maák Pál beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Optika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc és Fizika BSc képzése Alkalmazott fizika specializációjának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. A mikroszkóp története, az összetett optikai mikroszkóp kialakulása. A modern mikroszkópiai technikák rövid áttekintése, osztályozása.2. Az optikai mikroszkóp geometriai optikai alapjai. A képalkotás Abbe féle elmélete. A mikroszkóp feloldóképességének becslése a diffrakcióelmélet alapján. 3. Az összetett optikai mikroszkóp felépítése, a leképező rendszer és a megvilágító rendszer szerepe. Az objektív és az okulár specifikus tulajdonságai. Az immerziós-folyadék szerepe4. A leképzés hibái, fényerő, mélység-élesség. Az optikai tervezés szempontjai, módszerei. 5. Megvilágítási technikák: rekeszlapok, ferde megvilágítás, sötét látóterű megvilágítás, 3D kondenzor, mintaelőkészítés6. Fáziskontraszt eljárás és a polarizációs mikroszkóp – fizikai optikai háttér és megvalósítás7. Optikai mikroszkóp használata - gyakorlat 8. A felbontás növelésének elvi és gyakorlati korlátai.9. A látott illetve rögzített kép kiértékelése, optikai és számítógépes képfeldolgozási módszerek 10. A mikroszkópia újabb irányzatainak áttekintése: konfokális, Röntgen, UV, fluoreszcens, sokfotonos, optikai mikroszkópok, elektronmikroszkópok, atomi erő mikroszkóp és alagútmikroszkóp11. Konfokális és sokfotonos mikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés12. Pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópok valamint analitikai elektronmikroszkópok tárgyalása, paraméterei, mintakészítés13. Pásztázó elektronmikroszkóp gyakorlati megismerése14. Alagút, atomerő és egyéb pásztázó mikroszkópok tárgyalása, paraméterei
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 zh vizsga-
időszakban
     
13. Pótlási lehetőségek
1 pót ZH
14. Konzultációs lehetőségek
Órarendi órák alatt, hallgatói igény szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Saját jegyzet
Bevezetés a modern optikába I-III. kötet
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
30
16.3 Felkészülés zárthelyire
32
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Maák Pál
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál