Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optika
2. A tárgy angol címe Optics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE13AF03 KísérletiFizika2
4.2 BMETE11AX02 Fizika 2
4.3 BMETE15AX02 Fizika A2
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12AF01
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Erdei Gábor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Matematika, fizika, elektrodinamika, hullámtan
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc kötelező, MSc képzés köt. vál. tárgya és szab. vál. tárgy a gépész- és villamosmérnök képzéseken
11. A tárgy részletes tematikája
Fénymodellek. Fermat-elv, Huygens-elv, Huygens-Fresnel elv. Hullámegyenlet. Fényterjedés abszorbens közegben. Fény reflexiója és transzmissziója sík határfelületen. Totálreflexió, elhaló hullám, Brewster-effektus. Geometriai optika. Eikonál-egyenlet. Paraxiális optika, mátrix optika. Fősíkok fogalma. Két- és többsugaras interferencia, alapvető interferométerek (Michelson, Mach-Zehnder). Optikai rács felbontóképessége. Fabry-Perot interferométer. Skalár diffrakció, Fresnel-Kirchoff integrálformula. Fraunhofer- és Fresnel-közelítés. Négyszög- és körapertúra távoltéri diffrakciója. Szinuszos rács Fraunhofer-diffrakciós képe. Polarizáció. Polarizáció-érzékeny optikai elemek. Kettőstörés. Ordinárius és extraordinárius nyaláb. Fény terjedése anizotróp közegben. Polarizációs prizmák. Fázistoló és polarizációt forgató lemezek. Statisztikus optika. Időbeli és térbeli koherencia. A koherencia-függvény kapcsolata az interferogram láthatóságával és a fényforrás spektrális teljesítménysűrűségével.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 ZH, házi feladatok vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
1 pót ZH
14. Konzultációs lehetőségek
heti 1 ó
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Richter Péter: Bevezetés a Modern Optikába I.
Klein-Furtak: Optics
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
10
16.3 Felkészülés zárthelyire
16
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
6
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Erdei Gábor
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál