Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
2. A tárgy angol címe Computational Simulation at Atomic Scale in Solids
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 1 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12MF44
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Gali Ádám beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Szilárdtestfizika és kvantummechanika alapjainak ismerete.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Bevezetés a lehetséges alkalmazásokba, Unix alapjai2. Molekulák és tökéletes kristályok geometriája3. A szilárdtest különböző modelljei4. Az atommagok és az elektronok szétválasztása: Born-Oppenheimer közelítés, pszeudopotenciálok, projektorok5. Tipikus bázisfüggvények és tulajdonságaik: síkhullámok, lokalizált bázistípusok6. Hartree-Fock elmélet, azon alapuló módszerek7. Félempirikus számítási módszerek8. Sűrűségfunkcionál-elmélet: Hohenberg-Kohn, Kohn-Sham tételek, az elmélet (fél)lokális közelítései9. A DFT-n alapuló szoros-kötés számítási módszer10. Hibridfunkcionálok11. Időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet, sokrészecske perturbációs módszerek: bevezetésA felsorolt fejezetekhez hetenként egy óra előadás illetve egy óra labor tartozik, kivéve a 7., 9. és 11. fejezetet, ahol csak módszerleírást adunk. A 11. fejezet tematikája fakultatív, amely a kvantummechanika másodkvantált formalizmus ismeretét illetve kvázi-részecske fogalmának ismeretét előfeltételezi.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A laboron mutatott teljesítmény, illetve a házi feladat elvégzésének minősége illetve szóbeli beszámoló alapján alakul ki az osztályzat. vizsga-
időszakban
     
13. Pótlási lehetőségek
Pótlási héten
14. Konzultációs lehetőségek
Oktatóval történő megegyezés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gali Ádám: Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben: elmélet és gyakorlat I.
     
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
34
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Gali Ádám
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál