Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Felületfizika és vékonyrétegek
2. A tárgy angol címe Surface Physics and Thin Films
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12MF35
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Homokiné Dr. Krafcsik Olga beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Szilárdtestfizika, A felületfizika alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy szilárdtestfizikai alapismeretekre és A felületfizika alapjai c. tárgyra építve tárgyalja a felületfizika és vékonyréteg fizika főbb területeit. Részletes tárgyalásra kerül a felületek szerkezetének, elektronszerkezetének leírása. A tárgy foglalkozik a felületi töltésrétegekkel és a kilépési munkával, félvezetõ/félvezetõ, félvezetõ/fém és félvezetõ/szigetelõ határfelületekkel, adhézióval, továbbá a felületi reakciók és transzportjelenségek leírásával.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 ZH és egy önálló feladat a tantárgyhoz kapcsolódóan vizsga-
időszakban
     
13. Pótlási lehetőségek
1-1 pótzárthelyi
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetett időpontban     
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
F. Bechstedt: Principles of Surface Physics, Springer, 2003
Ibach: Physics of Surfaces and interfaces, Springer, 2006
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
34
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Homokiné Dr. Krafcsik Olga
egyetemi adjunktus
     
     
     
     
     
     
     
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál