Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Relativitáselmélet
2. A tárgy angol címe Theory of Relativity
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF23 Mechanika1 BMETE15AF25 Eldin1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE15AF38
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lévay Péter beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Differenciál és integrálszámítás, lineáris algebra alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc szak és a Fizika MSc képzés Kutatófizikus specializációjának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Minkowski téridő, négyesvektorok. Lorentz és Poincaré csoport. Idődilatáció, hosszkontrakció, egyidejűség relativitása. Sebesség összeadási formula, rapiditás. Kauzalitás, Zeeman tétel. Sajátidő, négyessebesség, négyesgyorsulás. Hiperbolikus mozgás. Relativisztikus dinamika. Ekvivalencia elv.Súlyos és tehetetlen tömeg egyenlősége. Kovariancia elve. Geodetikus hipotézis, lokális inerciarendszerek. Riemann és pszeudoriemann geometria, Christoffel szimbólumok, geodetikusok. Kovariáns deriválás, parallel transzport. Newtoni limesz, a metrikus tenzor és a gravitációs potenciál kapcsolata. A geodetikus egyenlet levezetése variációs elvből. A Riemann tenzor és tulajdonságai. Riemann tenzor és parallel transzport zárt görbe mentén. A geodetikus deviációs egyenlet. Ricci tenzor, skalárgörbület, Bianchi identitás, Einstein tenzor. Energia impulzus tenzor, kontinuitási egyenlet,megmaradási törvények. Einstein egyenletek, Einstein-Hilbert hatás. Kozmológikus tag. Schwarzschild megoldás.A Merkúr perihélium vándorlása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
      vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint a egyeztetés alapján.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A kurzushoz segédanyagot biztosítunk elektronikus formában.
     
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
34
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
28
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Lévay Péter
tudományos főmunkatárs
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László