Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika K
2. A tárgy angol címe Physics K
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE15AX09 FizikaA2K, BMETE15AX16 FizikaA2J
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Varga Imre beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.05.23 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.06.20
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
középiskolai matematikai és fizikai ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Közlekedésmérnöki Kar BSc képzésének kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Az elektrosztatika alaptörvényei, Coulomb-törvény, az elektromos erőtér, a térerősség, Gauss törvény, elektromos tér szigetelőkben és vezetőkben, potenciál, munkavégzés, kapacitás, áramsűrűség, ellenállás, vezetési jelenségek, Ohm-törvény, egyenáramú áramkörök, Kirchoff-törvények, mágneses tér, Lorentz erő, Biot-Savart-törvény, áram mágneses tere, mágneses fluxus, Ampere törvénye, Lenz-törvény, indukció, váltóáramú áramkörök, elektromágneses hullámok.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A félév során két zárthelyi dolgozatot íratunk. Az aláírást a zárthelyi eredmények alapján lehet kapni. Megajánlott jegy kapható. vizsga-
időszakban
sikeres vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az érvényes TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval való megállapodás után
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II; Budó Ágoston-Mátrai Tibor: Kísérleti fizika III; Simonyi Károly: Elektronfizika;
R. A. Serway: PHYSICS for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, Philaderphia
     
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Varga Imre
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László