Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Anyagvizsgálat neutronokkal
2. A tárgy angol címe Material Testing by Neutrons
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80MF48
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Makai Mihály beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.07.06
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizkus MSc és PhD képzések szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1, A statisztikus rendszer leírása: Klasszikus vagy kvantumos. Eszközök: fázistér, eloszlás függvény vagy sűrűségoperátor. Fluktuáció disszipáció tétel előkészítése és tárgyalása. 2, , Neutronok kölcsönhatása az anyaggal. A szórás leírása: a Fermi-potenciál, szórási hossz, potenciálformák. Szórás atomi rendszereken, koherens, inkoherens szórás. Rugalmas, rugalmatlan szórás. A spin figyelembe vétele. Magreakciókat nem tárgyaljuk.3, , A neutronoptika alapjai: A törésmutató, neutron interferometria. Neutron holográfia. Belső forrás, belső detektor. Hideg és ultrahideg neutronok. 4, A neutronnyaláb formálása: Neutronforrások. Moderátorok. Neutronvezető. Monokromátorok. Sebesség szelektorok. Detektorok. Neutronpolarizáció diffrakcióval, reflexióval. 5, , Néhány mérőeszköz: Neutrondiffrakció. Repülési idő spektrométer. Háromtengelyű spektrométer (rugalmatlan szórás). Neutronspinecho. Kisszügű szórás. Radiográfia. Reflektometria. Interferometria. 6, A mérések feldolgozása : Kapcsolat a szórási hatáskeresztmetszet és a korrelációs függvény között. Oldatok, kolloidok, polimerek egzotikus tulajdonságai.Megjegyzés: egy téma feldolgozása kb. 2 előadást vagyis 4 órát igényel.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Legfeljebb 2 hiányzás lehetséges.Az előadások tárgyköréből egy írásbeli dolgozatot kell beadni, ennek alapján megajánlott jegy szerezhető. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
Az írásbeli dolgozat javított változatának beadása a pótlási hét végéig lehetséges.
14. Konzultációs lehetőségek
Hetenként lesz megadva
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Cser László: Kondenzált közegek vizsgálata neutronszórással, Typotext, 2010, Budapest
Roger Pynn: Neutron Scattering, Los Alamos Science, 1990
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
24
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Makai Mihály
egyetemi tanár
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs