Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés a fúziós plazmafizikába
2. A tárgy angol címe Introduction to Fusion Plasma Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80AF21, BMETE805312, BMETE80ME02, BMETE80MD02
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pokol Gergő beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.06.29 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.03.31
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
kísérleti fizika, vektoranalízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus alapképzés (BSc) kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
 • Energiatermelés, fúziós reaktor felépítése, Lawson-kritérium, plazma alapok.
 • Inerciális fúzió.
 • Töltött részecskék ütközésmentes mozgása mágneses térben.
 • Termodinamikai egyensúly, ionizációs és sugárzási folyamatok plazmában.
 • Mágneses összetartás: konfigurációk.
 • Részecskék ütközése plazmában: ellenállás, transzport.
 • Bevezetés mágnesezett plazmák elméleti leírásába: kinetikus elmélet, MHD.
 • Hullámok plazmában.
 • Mágnesesen összetartott plazma egyensúlya, instabilitások.
 • Laboratóriumi kísérletek: plazma előállítás, fűtés, plazma-fal kapcsolat.
 • Plazmadiagnosztika, méréstechnika.
 • Aktuális eredmények mágneses összetartású berendezéseknél.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Vértes Attila: Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből (Zoletnik Sándor: A fúziós álom fejezet)
Pokol Gergő, Zoletnik Sándor, Papp Gergely, Horváth László: Bevezetés a fúziós plazmafizikába (egyetemi jegyzet)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
14
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
14
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zoletnik Sándor
tudományos főmunkatárs
MTA KFKI RMKI
Dr. Pokol Gergő
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs