Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Orvosi képalkotó rendszerek
2. A tárgy angol címe Medical Imaging Systems
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AF05 NuklMértech
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80AF17
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Légrády Dávid beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.06.29 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.03.31
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kísérleti magfizika, Nukleáris méréstechnika, Matematika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

- A kép fogalma, matematikai leírása.

- Képjellemzők matematikai és fizikai tárgyalása:

   kontraszt, geometriai felbontás, zaj, detektálási kvantum hatásfok, modulációs transzfer függvény, jel-zaj viszony.

- Képalkotási módszerek: transzmissziós, emissziós és gerjesztett technikák

- Képalkotás gamma fotonokkal:

      Gamma sugárforrások

      Projekciós radiográfia: a képalkotás szakaszai és matematikai modellezése

      Hagyományos film-bázisú és elektronikus rendszerek paraméterei

      Transzmissziós tomográfia: vetületek mérése és rekonstrukciós (analitikus-algebrai és modell bázisú) algoritmusok áttekintése.

                                            A képjellemző paramétereket befolyásoló tényezők

      Emissziós tomográfia: SPECT és PET. Pásztázás és emissziós képrekonstrukciós algoritmusok áttekintése

                                             A képjellemző paramétereket befolyásoló tényezők

      Nukleáris medicina

  - A Mágneses Rezonancia (MRI) képalkotás fizikája és technikai eszközei

  - Ultrahang képalkotó eljárási módszerek

  - A képalkotó eljárások összehasonlító komplex értékelése

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Zárthelyi dolgozatok teljesítése, félév végi beszámoló vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
Ismétlő vizsga lehetősége
14. Konzultációs lehetőségek
A vizsgaidőszakban igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dove: Physics of medical imaging
C.L.Epstein: The mathematics of medical imaging
A. Kak: Principles of computerized tomographic imaging
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
14
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
16
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Légrády Dávid
egyetemi docens
Nukleáris Technika Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs