Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezető fizika
2. A tárgy angol címe Physics Fundamentals
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Márkus Ferenc beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.04.26. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.09.01.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Ajánlott szabadon választható tárgy a BME Gépészmérnöki Kar által gondozott alapszakokon
11. A tárgy részletes tematikája

1. Alapvető ismeretek és számolási-gyakorlati készség elsajátítása a mechanika témaköréhez kapcsolódó feladatkörökből: kinematikai alapfogalmak, Newton-törvények, erőtípusok, impulzus, perdület, energia, munka, teljesítmény, harmonikus rezgések, hullámok.

2. Alapvető ismeretek és számolási-gyakorlati készség elsajátítása az elektromosságtan témaköréhez kapcsolódó feladatkörökből: Coulomb-erő, elektromos térerősség és potenciál, kapacitás fogalma, kondenzátorok, elektromos áram és ellenállás, mágneses térben mozgó töltésre és árammal átjárt vezetőre ható erő, mozgó töltések és áramjárta vezetők által keltett mágneses tér, mágneses indukció törvénye, induktivitás, váltakozó áram, RL, RC, RLC körök, elektromágneses hullámok.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A tantárgy és tudás írásos értékelési módja két zárthelyi dolgozat formájában történik. A rendelkezésre álló munkaidő 90 perc. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
14. Konzultációs lehetőségek
heti rendszerességgel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tárgy honlapján elérhető elektronikus jegyzet, és egyéb segédanyagok: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Bevezető_Fizika_(GPK)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
42
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Márkus Ferenc
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András