Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Önálló laboratórium NA2
2. A tárgy angol címe Project Laboratory NA2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 13 f Kredit 13
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE12MF71 ÖnLabNA1
4.2 BMETE12MF08 ÖnLabAF1
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12MF09, BMETE12MF47
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kocsányi László beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.11.16 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tantárgy keretében a hallgató diplomamunkája témakörében végez kutatási feladatokat témavezetője (konzulense) irányításával.

A hallgató a féléves munkájáról írásban és szóban is beszámol. A minimum 10, maximum 25 oldalas írásos beszámoló tartalmazza az Önálló laboratórium 1 és a Szakmai gyakorlat során végzett munka rövid összefoglalóját, a saját új eredményeket és a további feladatok összegzését. Formája hasonló a diplomamunkáéhoz: fejezetekre osztott, hivatkozási jegyzéket, oldal-, képlet- és ábraszámozást tartalmaz. A pontos megértéshez szükségesnek ítélt, de a bemutatandó munka szempontjából kevésbé fontos részeket a mellékletekbe kérjük csoportosítani (ez nem számít bele a mennyiségi korlátba, és nem is kerül értékelésre). A féléves munkát egy rövid szóbeli beszámolón kell összefoglalni, ami egy nyilvánosan meghirdetett előadás formájában kerül megszervezésre a témavezetők, a szakirány felelőse és az alkalmazott fizika területén érdekelt oktató-kutató gárda jelenlétében. A hallgató köteles az írásos beszámoló témavezetővel (konzulenssel) jóváhagyott pdf változatát a szóbeli beszámoló időpontja előtt legalább 7 nappal megküldeni a kurzus felelősének. A szóbeli beszámoló a pótlási hét elején kerül megrendezésre.

A félév végi osztályzatnak három összetevője van: a féléves munka értékelése a témavezető (konzulens) véleménye alapján, az írásos összefoglaló és a szóbeli beszámoló értékelése a tárgyfelelős, a témavezető (konzulens) és a résztvevő oktatók-kutatók véleménye alapján.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával, írásos és szóbeli beszámoló vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
nincs
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
182
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
52
16.7 Egyéb elfoglaltság
156
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
390
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
390
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kocsányi László
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál