Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Modern fizika mérnököknek
2. A tárgy angol címe Modern Physics for Engineers
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Udvardi László beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.07.03. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.07.07.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK alpképzési szakjainak szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A speciális relativitás elmélet alapfogalmai (Lorentz transzformáció, Einstein posztulátumok) és azok következményei. A kvantummechanika kísérleti előzményei és a részecske-hullám komplementaritás elve. A kvantummechanika ’hullámmechanika’ formalizmusa (Schrödinger-egyenlet, hullámfügg-vény). A kvantummechanika Bohr-féle valószínűségi értelmezése és a Heisenberg-féle határozatlansági relációk jelentősége. A Schrödinger-egyenlet megoldásai egyszerű rendszerek esetében (potenciáldoboz, harmonikus oszcillátor, alagúteffektus). Az atomfizika alapjai (Schrödinger-egyenlet megoldása H-atomra, impulzusmomentum saját-ságai, kvantált energiaszintek, a hullámfüggvényt jellemző kvantumszámok). Az elektron-spin bevezetésének kísérleti előzményei (Stern-Gerlach és Einstein-de Haas kísérlet), a spin tulajdonságai. Sokelektronos rendszerek jellemzői (Pauli elv, Pauli-féle kizárási elv) és a periódusos rendszer felépítése. Az elektronok alapvető tulajdonságai szilárdtestekben (sávszerkezet, a fémek szabadelektron modellje, Fermi-Dirac statisztika, Fermi-energia, elektronfajhő). Az elektromos vezetés alapjelenségei szilárdtestekben (fémek, szigetelők, félvezetők, adalékolt févezetők, alapvető félvezető eszközök).

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyi dolgozatok teljesítése vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
30
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Udvardi László
tudományos főmunkatárs
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László