Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kísérleti fizika 1
2. A tárgy angol címe Experimental Physics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 4 + 0 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vankó Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.06.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika és fizika tananyag ismerete.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Bevezető tantárgy a kísérleti fizikába, különös hangsúllyal a módszerek, fogalmak megalapozására.

I. Kinematikai alapfogalmak, tömegpont kinematikája. Erő fogalma, Newton-törvények, lendület. Gravitáció, súlyos és tehetetlen tömeg, mértékegységek választása. Dinamikai feladatok, a mozgás leírása különböző vonatkoztatási rendszerekből, relativitás elve, tehetetlenségi erők gyorsuló és forgó vonatkoztatási rendszerekben. Munka, mozgási és helyzeti energia. Pontrendszerek, megmaradási törvények a mechanikában. Merev testek sztatikája, kinematikája és dinamikája (rögzített tengely körül forgó merev test, tehetetlenségi nyomaték, szabad tengelyek, erőmentes és súlyos pörgettyű). Szilárd testek rugalmas alakváltozásai. Folyadékok és gázok: sztatika, felületi jelenségek, súrlódásmentes és viszkózus áramlások, közegben mozgó testekre ható erők.

II. Rezgések: szabad, harmonikus rezgés, csillapított rezgés, kényszerrezgés. Rezgések felbontása és összetevése. Csatolt rezgések. Hullámok, hullámfüggvény. Harmonikus hullám, fázissebesség, nem harmonikus hullámok, csoportsebesség. Hullámegyenlet rugalmas rúdban, energiaterjedés hullámban. Polarizáció. Visszaverődés és törés. Interferencia, koherencia, elhajlás. Állóhullámok kialakulása. Hullámegyenlet gázban és rugalmas húron. Állóhullámegyenlet, sípok, húrok, a zene fizikája. Doppler-effektus. Ultrahangos orvosi diagnosztika.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Kapcsolódó gyakorlati tárgy legalább elégséges teljesítése. vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Vankó Péter: Kísérleti fizika 1. http://fizipedia.bme.hu/images/e/e0/KisFiz1.pdf
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
66
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vankó Péter
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András