Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Önálló projektmunka
2. A tárgy angol címe Research Project
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Bordács Sándor beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.07.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.10.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
a Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A hallgató a félév folyamán egy választott témavezető irányításával kutatómunkát végez, melynek célja, hogy megismerje a tudományos kutatás módszertanát és a tananyagon túlmutató szakmai ismereteket sajátítson el. A tárgy teljesítéséhez az önálló munka eredményét egy legalább 20 oldalas dolgozatban kell összefoglalni, mely a szakdolgozattal nem fedhet át, valamint a félév végén egy előadásban be kell mutatni az elvégzett munkát. A dolgozat és az azt ismertető előadás TDK dolgozat benyújtásával és annak a TDK konferencián történő bemutatásával kiváltható.

During the semester, the student conducts research work under the guidance of a supervisor. The aim of the project is to get acquainted with the methodology of scientific research and to acquire professional knowledge beyond the curriculum. In order to complete the subject, the results of the independent work must be summarized in an essay of at least 20 pages, which cannot overlap with the diploma work. The results must be also presented in a lecture at the end of the semester. The dissertation and the presentation can be replaced by submitting a TDK dissertation at the TDK conference.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
rendszeres konzultáció a témavezetővel, egy legalább 20 oldalas dolgozat elkészítése és bemutatása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
témavezetővel folyamatosan
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
62
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Bordács Sándor
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András