Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Önálló projektmunka
2. A tárgy angol címe Research Project
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Bordács Sándor beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.07.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.10.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
a Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A hallgató a félév folyamán egy választott témavezető irányításával kutatómunkát végez, melynek célja, hogy megismerje a tudományos kutatás módszertanát és a tananyagon túlmutató szakmai ismereteket sajátítson el. A tárgy teljesítéséhez az önálló munka eredményét egy legalább 20 oldalas dolgozatban kell összefoglalni, mely a szakdolgozattal nem fedhet át, valamint a félév végén egy előadásban be kell mutatni az elvégzett munkát. A dolgozat és az azt ismertető előadás TDK dolgozat benyújtásával és annak a TDK konferencián történő bemutatásával kiváltható.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
rendszeres konzultáció a témavezetővel, egy legalább 20 oldalas dolgozat elkészítése és bemutatása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
témavezetővel folyamatosan
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
62
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Bordács Sándor
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András