Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Grabarits András József specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Fizikai Intézete, Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Zaránd Gergely
- tanszéke: BME Fizikai Intézete, Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: zarand@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kvantum-statisztikák és munka statisztika fermionikus nano-rendszerekben
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Egy időben változtatott paraméterű kvantum rendszer energia változása statisztikus jellegű: ugyanabból a kvantum-állapotból indítva a rendszert, és ugyanolyan időbeli változásnak alávetve  a kvantum rendszer energiaváltozása véletlenszerű.  A diplomamunkás feladata annak feltérképezése fermionikus véletlen mátrix modellekkel leírható nano-rendszerekben, hogy az egyes szimmetriák (unitér, ortogonális ill. szimplektikus) hogyan befolyásolják az energia abszorbciót.  Különösen izgalmas kérdés, hogy létezik-e adiabatikus limesz, illetve hogy azt hogyan éri el a rendszer?  Tanulmányozandó továbbá a Fermi-nívó kiszélesedése, és az ehhez asszociálható energiatérbeli diffúziós állandó viselkedése, a paraméterek változtatási sebességétől való függése. 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu