Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizikai optika
2. A tárgy angol címe Physical Optics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Koppa Pál beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
vektoranalízis, Maxwell egyenletek, elektromágneses hullám terjedése
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak Optika és fotonika specializációjának kötelezően választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája

A kurzus célja a fényterjedés különböző modelljeinek bevezetése és azok használatának elsajátítása az alapvető optika jelenségek leírására. A tárgy a klasszikus elektromágneses hullámelmélet alapján bemutatja a homogén izotróp és anizotróp közegben történő terjedést, az optikai vékonyrétegeket, a dielektrikum hullámvezetőket, az inhomogén közegben való terjedést,, a geometriai optikai közelítést és a Fresnel-Kirchhoff féle diffrakcióelméletet. A megszerzett tudást olyan érdekes és aktuális problémák megoklásán gyakoroljuk mint pl. a szoliton terjedés, a "lassú fény", vagy a fotonikai kristályok tulajdonságai.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel az előadások 60%-án, házi feladatok elkészítése vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
kiegészítő feladatok elkészítése
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve igény szerint 
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Richter Péter: Bevezetés a Moder Optikába, I. kötet (Műegyetemi Kiadó)Solymár László: Elektromágneses térelmélet és al
Solymár László: Elektromágneses térelmélet és alkalmazásai (Műszaki Könyvkiadó)
Born, Wolf: Principles of Optics (Pergamon Press)
Saleh, Teich: Fundamentals of Photonics (John Wiley & Sons)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
30
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
10
16.8 Vizsgafelkészülés
48
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Koppa Pál
egyetemi tanár
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál