Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optikai tervezés
2. A tárgy angol címe Optical Design
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Erdei Gábor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy az Alkalmazott fizika BSc képzésben megszerzett optikai alapismeretekre építve mutatja be az optikai elven működő leképezőrendszerek tervezésének fogalom- és modellrendszerét, szokásos minősítési módszereiket és a fontosabb leképező eszközök működési elvét. A tárgy keretén belül a hallgatók megismerik az optikai tervezőprogramok lehetőségeit és elsajátítják alapszintű használatukat, valamint gyakorolják a tervezési folyamat egyes lépéseit. A teljesség igénye nélkül foglalkozunk továbbá a gyártási hibák hatásának figyelembevételével és megismerkedünk a lencserendszerek foglalástechnikájának alapfogalmaival.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
70%-os részvétel a gyakorlatokon (legalább) 3 zárthelyi (mindegyik legalább elégséges) 1 házifeladat (legalább elégséges) vizsga-
időszakban
A zárthelyik átlaga, a házifeladat és a szóbeli vizsga eredményei rendre 0,2-0,2-0,6 súllyal számítanak bele a vizsgajegybe.
13. Pótlási lehetőségek
pótZH mindig a ZH-t követő gyakorlat idejében van; legfeljebb két pótlás lehetséges
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Erdei G., „Az optikai tervezés alapjai – órai jegyzet”
W. J. Smith, „Modern Optical Engineering”, McGraw-Hill ; J. W. Goodman, „Introduction to Fourier Optics”, McGraw-Hill
Richter P., „Bevezetés a Modern Optikába I.-II.”, Műegyetemi kiadó
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
33
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
3
16.5 Házi feladat elkészítése
28
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Erdei Gábor
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál