Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Monte-Carlo részecsketranszport módszerek
2. A tárgy angol címe Monte Carlo Particle Transport Methods
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Légrády Dávid beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.06.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Monte Carlo módszerek alapjai, neutron és gammasugárzásokkal kapcsolatos alapismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak Nukleáris technika és Orvosi fizika specializációk kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Monte Carlo becslők: analóg becslés, ütközési becslők, úthossz becslő. A becslés szórása, a becsült érték szórása, korrelált mennyiségek becslése, becslők optimális kombinációja. Sorfejtési együtthatók Monte Carlo becslése és szórásuk. Statisztikai vizsgálatok a becslés torzítatlanságára. A Monte Carlo számítás hatékonysága: figure of merit. Monte Carlo formalizmusok: Integrál egyenletek, Neumann-sorok. Momentum-egyenletek. A Boltzman-egyenlet és adjungáltjának Monte Carlo megoldása Szóráscsökkentési módszerek és optimalizálásuk, nulla-szórású Monte Carlo Adjungált Monte-Carlo Midway-módszer, korrekton módszer, kontributon módszer. Monte-Carlo perturbációszámítás. Kritikussági számítások: forrás konvergencia, külső és belső detektorok. Nem-Boltzman problémák: szóráscsökkentés pulse height becslőre, zajszimuláció: magasabb momentumok becslése szóráscsökkentés mellett. Speciális alkalmazások: PET és CT szimuláció GPU segítségével, raytracing technika.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
programozási házi feladat vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Előadóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
I. Lux, L. Koblinger: Monte Carlo particle transport methods: Neutron and photon calculations, CRC Press, 1990
J. Spanier, E.M. Gelbard: Monte Carlo Principles and Neutron Transport Problems, Addison-Wesley, 1969
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
22
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Légrády Dávid
egyetemi docens
Nukleáris Technika Tanszék
Dr. Szieberth Máté
egyetemi docens
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs