Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Radioanalitika
2. A tárgy angol címe Radioanalytics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 0 + 2 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AF05 Nukleáris méréstechnika
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szalóki Imre beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.06.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Radioaktivitás, sugárzások detektálása, sugárvédelem alapfogalmai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés, Nukleáris technika és Orvosi fizika specializációk kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Radioizotópok a természetben: kozmogén és terresztriális izotópok, bomlási sorok, antropogén izotópok. Nukleogenézis, az elem ek és a radioizotópok keletkezése. Radioizotópok meghatározása radiokémiai módszerekkel: izotóphigítás, kémiai feldolgozás, nukleáris spektroszkópia elemei. Kémiai elválasztási eljárások: ioncsere, extrakció, csapadék-leválasztás, desztilláció, elektrolízis. Hosszú felezési idejű nuklidok elemzése: alfabomló, bétabomló izotópok, trícium, C-14, Sr, urán, transzurán izotópok kvantitatív meghatározása. Bevezetés a nukleáris kémiai technológiákba: atomreaktorok üzemanyagának előállítása, a kiégett üzemanyag újrafeldolgozása és a radioaktív hulladékok feldolgozása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
négy zárthelyi dolgozat: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felett vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
Choppin, Liljenzen, Rydberg: Nuclear and Radiochemistry (válogatott fejezetek)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
70
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
110
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szalóki Imre
egyetemi docens
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs