Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nukleáris elektrodinamika
2. A tárgy angol címe Nuclear Electrodynamics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kis Dániel Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.06.19. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantumelmélet, magfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A tárgy szabadon választható a Fizikus MSc képzés hallgatói számára
11. A tárgy részletes tematikája
Kovariáns perturbációszámítás, S-mátrix. Kvantumtérelmélet alapjai, kvantált terek. Elektomágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása (pl.: deuteron fotodezintegrációja). Elektron-atommag kölcsönhatás 1.: rugalmas szórás (Möller-potenciál). Elektron-atommag kölcsönhatás 2.: rugalmatlan szórás. Elektron-atommag kölcsönhatás 3.: kollektív gerjesztések. Lézer-elektron-atommag csatolt folyamatok (esetleg).
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
nincs vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
heti rendszerességgel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A.I. Akhiezer, A.G. Sitenko, V.K. Tartakovszkíi: Nuclear Electrodynamics
J.M. Eisenberg, W. Greiner: Nuclear Theory (Vol. 1-2)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kis Dániel Péter
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs