Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantumszámítógép-architektúrák
2. A tárgy angol címe Quantum Computing Architectures
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pályi András beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.04.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.04.11.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kvantummechanika, szilárdtestfizika alapjai.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája

1. Kvantumbitek alapjai: dinamika, mérés, műveletek, áramkörök, algoritmusok.
2. Kvantumrendszerek vezérlése: modell-Hamilton-operátoroktól a logikai műveletekig.
3. Elektronspin-alapú kvantumbitek.
4. Elektronspin koherens vezérlése és kiolvasása.
5. Elektronspin információvesztési mechanizmusai.
6. Bevezetés a szupravezetésbe.
7. Josephson-effektus.
8. Szupravezető kvantumbitek vezérlése és kiolvasása.
9. Szupravezető kvantumbitek információvesztési mechanizmusai.
10. Áramkörök kvantumelektrodinamikája.
11. Összefonódás szupravezető kvantumbitekben.
12. Többkvantumbites eszközök.
13. Aktuális kutatási irányok áttekintése.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok megoldása vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Nazarov, Blanter: Quantum Transport, Cambridge University Press, 2009
Zwanenburg et al., Rev. Mod. Phys. 85, 961 (2013)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
22
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
28
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Makk Péter
tudományos munkatárs
Fizika Tanszék
Dr. Pályi András
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László