Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr. Kis Dániel Péter
- munkahelye: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: docens
- email címe: kis@reak.bme.hu
A konzulens neve: Babcsány Boglárka
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: tudományos segédmunkatárs
- email címe: boglarka.babcsany@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Gömbfüggvények szerinti kifejtésen alapuló transzportközelítésekhez történő csoportállandó generálási lehetőségek összehasonlító elemzése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Nukleáris Technikai Intézetén (NTI) belül 2014 szeptembere óta fejlesztés alatt áll egy, a szögfüggő fluxus gömbfüggvények szerinti kifejtésén alapuló egyszerűsített, ún. SPN transzportközelítést alkalmazó reaktorfizikai kód, mely transzportközelítés előnye az iparban és a kutatás-fejlesztésben legelterjedtebben használt diffúziós közelítéshez képest, hogy egynél nagyobb N esetében a szórás és a fluxus szögfüggésének anizotrópiáját is képes a lineárisan anizotropnál magasabb rendű közelítésben figyelembe venni, ezáltal pontosabb transzportmegoldást eredményezni. A kevés- vagy sokcsoport közelítésben végzett determinisztikus reaktorfizikai számításokat ugyanakkor megelőzi a számításokhoz szükséges csoportállandók meghatározása, ami az SPN módszer esetében, amennyiben N-ed rendű anizotrópiát veszünk figyelembe, a szokásos diffúziós csoportállandókon túl kiterjed a magasabb rendű anizotrop szórási mátrixok elemeinek a számítására is. A csoportállandó generálásra elterjedten alkalmazott reaktorfizikai kódok, például a SCALE, a SERPENT 2, illetve a HELIOS 2 programok képesek az utóbbi szórási mátrixok számítására, ugyanakkor eltérő csoportállandó generálási eljárásokat használnak.

A hallgató feladata először a felsorolt kódok által alkalmazott csoportállandó generálási módszerek megismerése, majd felhasználásra való alkalmasságuk elméleti vizsgálata gömbfüggvények szerinti kifejtésen alapuló transzportközelítéseket alkalmazó determinisztikus kódok esetében. A hallgatónak feladata továbbá, hogy az elméleti vizsgálaton túl következtetéseit egyszerű modellproblémákon keresztül mutassa be, azaz a felsorolt programkódokkal megfelelően megválasztott tesztesetekre csoportállandókat generáljon, majd azok alkalmasságát az NTI-n belül fejlesztett SPN transzportközelítést alkalmazó reaktorfizikai kód segítségével tesztelje. A teszteléshez a hallgató végezze el az SPN kóddal számított, illetve a csoportállandók generálására alkalmas kódokkal kapott referencia-eredményeknek az összehasonlító elemzését.

A feladat igényli, hogy a hallgató ismerje meg a felsorolt kódok alkalmazását olyan szinten, hogy egyszerű tesztproblémák modellezését végre tudja hajtani, továbbá a HELIOS 2 kód megismerése, alkalmazása céljából együttműködjön a Paksi Atomerőmű Reaktorfizikai Osztályával.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu