Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Gali Ádám
- munkahelye: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: agali@eik.bme.hu
A konzulens neve: Dr. Koppa Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: koppa@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Paramágneses és egyben fluoreszkáló ponthibák alkalmasak lehetnek kvantumbit állapotok megvalósítására szilárdtestekben. Az egyik leginkább használt és vizsgált rendszer az ún. nitrogén-vakancia színcentrum a gyémántban, amelyben szobahőmérsékleten tudták koherensen manipulálni a spin-állapotot fénnyel gerjesztve. Hasonló ponthibákat nemrégen a szilícium-karbidban is sikerült azonosítani. Ezen szilárdtestbeli kvantumbitek manipulációjában az alap és gerjesztett állapotok azonosítása, a gerjesztett állapotok energiája, a hiperfinom kölcsönhatás, spin-pálya kölcsönhatás, elektron spin-spin kölcsönhatás, valamint elektron-fonon csatolások mind fontos szerepet játszanak, amelyeket kizárólag kísérleti módszerekkel nem lehet közvetlenül megvizsgálni. A kvantummechanikai szimulációk fontos szerepet játszhatnak ezen kölcsönhatások feltérképezésében. A diplomázó feladata a témavezető által kiválasztott rendszerre az irodalmazást elvégezni, illetve a felsorolt tulajdonságokat kiszámítani. Az így kapott eredmények nagyban hozzájárulhatnak a szilárdtestbeli kvantumbitek megvalósításához, illetve a létező kvantumbitek kísérleti körülményeinek optimálásához.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu