Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Betz Roland specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Sarkadi Tamás
- tanszéke: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: sarkadi@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Fázisillesztés modellezése spontán parametrikus lekonverziós nemlineáris kristályokban
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A diplomamunka téma az Atomfizika Tanszéken zajló kvantumoptikai kutatásokhoz, laborfejlesztésekhez kapcsolódik. A fejlesztések egyik célkitűzése, hogy összefonódott fotonpárokat előállító fényforrások épüljenek fel. Már megépítésre került egy BBO (béta-bárium borát) kristály segítségével megvalósított fényforrás, valamint előkészületben van egy ppKTP (periodikusan polarizált kálium titanil foszfát) kristályt tartalmazó fényforrás is. Az ikerfoton fényforrások egyik legfontosabb alkotóeleme a spontán parametrikus konverziót megvalósító nemlineáris kristály.

A diplomamunka készítőjének feladata, hogy fejlesszen számítógépes modellt, mely segítségével a kristályban lezajló főbb optikai folyamatok értelmezhetőek. A modell képes legyen kezelni az anizotróp hullámterjedést az egytengelyű kristályban és annak határfelületein, képes legyen a fázisillesztés modellezésére, valamint kezelje a kristály diszperzióját. Elvárás, hogy a modell eredményei validálhatóak legyenek a kísérleti eredményekkel.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu