Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Méréstechnika
2. A tárgy angol címe Measurement Techniques
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE92AF35 SzámMódFiz1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Halbritter András beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kísérleti fizika 1 és 2 , valamint a Bevezető fizika laboratórium tananyaga
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Általánosan használt mérőműszerek működési elve és jellemző paraméterei. Feszültség- és áramforrások. Feszültség és árammérők, digitális multiméterek. Adatgyűjtő kártyák, A/D, D/A konverterek (mintavételezési paraméterek, mintavételi tétel). Függvénygenerátorok. Analóg és digitális oszcilloszkópok (triggerelés, átlagolás, speciális mérési üzemmódok). Spektrumanalizátorok (digitális Fourier-transzformáció, FFT, ablakozási stratégiák). Lock-in erősítők (kisszintű jelek detektálása zajos környezetben; átviteli függvények mérése). Szabályozó áramkörök (PID vezérlés, automatikus frekvenciaszabályozás, fáziszárt hurok). Alapvető fizika mennyiségek mérése, jelátalakító szenzorok és jellemző paramétereik (méréshatár, felbontás, nemlinearitás, dinamikai jellemzők, stb.). Frekvencia és idő mérése. Hőmérsékletmérés. Mágneses tér mérése. Távolság, elmozdulás mérése. Erőmérés, mechanikai def ormációk mérése. Elektromágneses hullámok detektálása. Nyomásmérés. Gyorsulásmérés. Alacsony jelszintű mérések. A zaj fogalma. Alapvető zajtípusok: 1/f zaj, sörétzaj, termikus zaj. Erősítők bemeneti zaja. Az e lektromágneses környezet zavaró hatása. A kapacitív, vezetési illetve induktív módon történő zavarás csökkentése. Földelés és árnyékolás. ESD védelem. Bevezetés a rádiófrekvenciás, mikrohullámú és optikai méréstechnikába. Véges jelterjedési sebesség hatása, reflexiók, állóhul lámok. Optikai és radaros távolságmérés (Bay-féle Hold-radar kísérlet). Példák rádiófrekvenciás és mikrohullámú áramkörökre: a mágneses rezonancia spektroszkópiában használt alapvető áramkörök. A FT és diszperziós optikai spektroszkópia alapjai. Modern fizika a csúcstechnologiás méréstechnikában, és csúcstechnologiás méréstechnika a modern fizikában. Atomi felbontású mikroszkópia modern szabályozástechnika segítségével. Frekvenia, idő és ellenállásstandordok Nobel-díjas ötletek alapján: Kvantált Hall-ellenállás, atomórák, frekvenciafésű, Josephson-effektus. Rezonancia módszerek, modern spektroszkópiai módszerek.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vagy írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
7
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
25
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Halbritter András
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András