Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 1
2. A tárgy angol címe Physics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Márkus Ferenc beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.04.23.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematikai és fizikai ismeretek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK Villamosmérnök BSc kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Matematikai alapok: Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Függvények vált ozási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása (deriválása). A függvénygörbe alatti te rület kiszámolása. Mechanika: A távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kinema tikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások, körmozgások, rezgőmozgások. A differenciál és integrálszámítás, illetve a vektorok és vektorműveletek szemléltetése kinematikai példákon keresztül. Newton törvényei, az erő illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegys ége. Kölcsönhatások és erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás. A súly és súlyos tömeg fogalma. Mozgásegyenletek felírása és megoldása, kezdeti feltételek szerepe. A munka és a teljesítmény fogalma, mozgási és helyzeti energia, energiameg maradás tétele. Impulzus és perdület fogalma, impulzus- és perdületmegmaradás tétele. Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma. Dinamika a hétköznapokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig. Rezgések. Harmonikus oszc illátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyiségek meghatározása. Csillapított és gerjesztett rezgés. Mechanikai hullámok. Hullámegyenlet és általános megoldása. Hullámok terjedési sebessége. Hullámtulajdonságok. Hullámok visszaverődése. Hullámok szuperpozíciója. Állóhullámok. Doppler- effektus. Rezgések és hullámok a hétköznapokban időmérésre használt kvarc oszcillátoroktól az ultrahangos orvosi diagnosztiká ig. Hőtan: A hőmérséklet fogalma, mérése, kinetikus értelmezése. Belső energia, munkavégzés, hőközlés. Hőerőgépek, hőszivattyúk, hűtőgépek, termodinamikai körfolyamatok. A termodinamika főtételei. Fázisátalakulások. Ideális gázok állapotegyenlete. Fajhő és hőkapacitás. Hővezetés, hőáramlás hősugá rzás. Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokban és számítógépekben. Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Nulladik ZH, 6 "kis" ZH és 1 összefoglaló ZH teljesítése vizsga-
időszakban
Írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A ZH-k a szorgalmi időszak végén egy-egy alkalommal pótolhatók a TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatókkal heti rendszerességgel lehet konzultálni, illetve a ZH-k és a vizsgák előtt felkészítő konzultációk lesznek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_1_-_Villamosmérnöki_alapszak
Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
24
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Márkus Ferenc
adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András