Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika 1i
2. A tárgy angol címe Physics 1i
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 3 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kornis János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.03.21. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.04.23.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematikai és fizikai ismeretek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VIK Mérnök informatikus BSc kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Matematikai alapok: Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Függvények vált ozási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása (deriválása). A függvénygörbe alatti terület kiszámolása. Mechanika: A távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kine matikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások, körmozgások, rezgőmozgások. A differenciál és integrálszámítás, illetve a vektorok és vektorműveletek szemléltetése kinematikai példákon keresztül. Kinematikai mérések mindennapos életben használatos elektroniku s eszközeinkkel. Newton törvényei, az erő illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegysége. Kölcsönhatások és erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás. A súly és súlyos tömeg fogalma. Mozgásegyenletek felírása és megoldása, kezdeti fe ltételek szerepe. A munka és a teljesítmény fogalma, mozgási és helyzeti energia, energiamegmaradás tétele. Impulzus és perdület fogalma, impulzus - és perdületmegmaradás tétele. Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma. Dinamika a hétköz napokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig. Rezgések. Harmonikus oszcillátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyis égek meghatározása. Csillapított és gerjesztett rezgés. Rezgések a hétköznapokban időmérésre használt kvarcoszcillátoroktól a rezonanciakatasztrófáig. Hőtan: Molekulák mozgása, nyomás és hőmérséklet kinetikus értelmezése. A hőtan alapfogalmai. Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokba n és számítógépekben. Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
6 "kis" ZH és 1 összefoglaló ZH teljesítése vizsga-
időszakban
Írásbeli (és esetleg szóbeli) vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A ZH-k a szorgalmi időszak végén egy-egy alkalommal pótolhatók a TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatókkal heti rendszerességgel lehet konzultálni, illetve a ZH-k és a vizsgák előtt felkészítő konzultációk lesznek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_1i_-_Mérnök_informatikus_alapszak
Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
24
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kornis János
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András